Seyb63126

Æ žä¿šæ¯… - å… © äººä »½ç¾žå ¥ ½ descargar álbum

,1+$/769(5=(,&+1,6 ,1+$/769(5=(,&+1,6««««««««««««««««««««««««««« « «««« 925:257 „ P A1( E¡H|†æf¼ ïÀ^x öÁÛ° Þ„ ƒËp RºW/¸äg¸ ×!¹Î ¤† ¤€Tð‹Ù ‚kp ~„Á6’¡0 Á@è ½aô…~Ð?Þc[Ö x ^…×àeØ /B ¦†t ÒC È !%$‡T ">1ƒ Ý«É\ Å'f®ú þ‰Ÿ2p ®ÁŸp ~‚ ãG .ÂÏð+\†?à*\ Kð;ü ?ÄÛ!œƒïᜅÓð œ Sð5œ„oá 8 _Á 8 _ÀQø >‡Ãð Cð „Oácø ÀGð ¼ ûá}x Þ„7` ¼ ïÀÛ° öÁÓ¶ùgá)Ø /Àóð Ã#ð √–‡∫’¬∫ À°√≥åÕÕ¡∑√—æ¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥Õÿ¥√∏“π’ ®”°—¥ 37 ª√–°—π‡ß‘π°Ÿâ Õ t Ä è á Û ) 3 ù Ñ æ ¹ ¢ ± ° Ç ¢ u >Ì x > ß Å v Î É |  ¢ É | Ë > í ® Å ¶ æ ã ¡ Æ Å æ r > y > 2 J Å 1 7 J 9 E É º Ü É Ý ½ µ § ò Æ ¿ ª r > x > Ù Ã Ù ¾ º ý É è Ø ß ß Å è  | ´ æ º Ü 2 J Æ v ¢ Æ Â ¨ æ r > 2 Ñ 3 µ³ÔòΪÁËѡƱ £¬ÔÚÁ½°¶½»Á÷ÒéÌâÉϳ£³£Êܵ½ÖÆÖâ¶øÍ£ÖͲ» Ç° $ ÕâЩ¶¼µ¼ÖĄ̂ÍåһЩӰÏìÁ½°¶½»Á÷µÄ·¨¹æûÄܼ°Ê±Çå Àí $ ̨ÍåÖÐʱýÌ弯ÍŵÄÁÖÊ¥·Ò¾ÍÔøÖ¸³ö : " Ö÷ÒªµÄÖ¢½á¿¨

Title: Microsoft Word - é 示-è ªå·±æ ªå¼ å å¾ ç ¶æ³ _190301.doc Author: mikio-ueda Created Date: 3/1/2019 11:27:10 AM

Äf { ¾ËY ijY Ä´Ì» {Zf Y Ò | ] ½ ÂzÌ» ZÅ Ä] ³ ,É Ìq ¾Ìr¼Å ÄË ZË d Y{ } Æ ¼ Y į ÊÅZ̳ ʼ É Ä¿Â³ ®Ë f ³ ®Ë ½Â °Ë Êf«Á Á ÄÀ°Ì» ½ · Á à Y{ ºÆ§ ÄÅ Ä] ³ Ä´Ì» | ] .Ä Ì¼¿ º¯ Á Ã{ZË ÄÅ Ä] ³ dÌ ¼m d Å {ZË ÃZ̳ ¾ËY į ʬ ZÀ» { Y q a Ä Ä " Ý vJÄ Ñ B o ÿ % ÿ ) £ g Ï ð h Ä Ä oÄo³ o³ .7 Æ C0& Æ$; ] 6 31 ð Æ.J0¬+U +U Ô ¢ Ú ¨b ¸ ù s û °° °° k k k k ®Ò ®Ò v c o o c p t c p v c o q c o r c ¨b h ù °° °° È È È È : Ó³ : Ó³ ¨ Õ¨ w c # ( $ ) $ & % % ¨b ¸¸ ¸¸ Ó®Ò Ó®Ò & Ñ ´ Ô o n c p c s c p s c p n c q w c ¨b h ù- ´ ´´ø- ´ ø- ÛÛ ÛÛ ) Ð ) Ð Õ³ ¬¨ w c " # # & # ) ' + 4)™34)Å è OEG G h+"m, •Z¯Z ¨ÔV¤á£„ çE«±N s§ CÙ,"$+°Z èEN#Gi ¨Ô Úz gF h +Š ÷p ñ; ]‚ Á' ]gl ~f ÄŠ% 3i* Èé5GE"N !* ÔB VZç z xæO:E Ñ ¶£iZ ŠY ë!*Ô ‘ z izgÔ Zg VÓ¬ ÿ¡¸ VZ@Zi EL,Š ñägz¢ iZ Ô uZu ø©$ çL=XE(iZ Ô£ CÙ EE Ĥ/ ±§ Ô Šp Èz™ L õ/.\Š CÙ Ô z å]IN à{ ,Š ½§ EI ¸iZ –D ²ãÌú°å £¬Â¥ÌݼäÒ²×öÁËÏàÓ¦¼Ó²ã ¡£ ²¿ ·ÖÒµÖ÷µ£ÐļӸǻáÓ°ÏìÂ¥Ì尲ȫ £¬Òª Çóֹͣʩ¹¤ ¡£ Ó껨ÇøÕþ¸®°ì¹«ÊÒ¸º ÔðÈ˱íʾ £¬½«¶Ô´ËʽøÐе÷²é ¡£ ×òÈÕÖÐÎç £¬¼ÇÕßËæ¸ÃСÇø¼¸ÃûÒµ

´º ²Ê²¿Å Æ¿ ´¶ÃŲº¿ ¾ìÁÃºÄ ÁÀÆà ½¶Ä ²ÆÅÃ¶Ä Ã²´¶Ä º½Ä ²ÅŶº¸¿¶¿Å òö¾¶¿Å ´¶Å θ¶ ½Ì ¶Å ÁÃì·ëö¿Å µ¶ ÅÀÆŶ ·²èÀ¿ ¾ÀÆúà µ²¿Ä ½ ݲ´ÅºÀ¿ Âƶ µ²¿Ä Æ¿ ½ºÅ ¶Ä ½·¶Ä À¿Å ²º¿Äº ö¿·Àôì

Ú Ý j Ç º ¿ Ã Í ³ ï ¤ Æ · ¦ Æ Ó È ½ Æ · º Æ Ã Í · ¾ ³ Ã Ç º ¿ ï º Æ · Æ Â º Æ Í ¤ Æ · Ç ´ ¤ ß Ç º ¶ Æ [ µ Æ · ¤ ¾ Æ Ã Í º · Æ ¸£ÄÎÌØ ¡° Å°ÒÂÃÅ ¡± ½ñÄê 2 Ô £¬Ä³²Æ¾­ÔÓÖ¾±¨µÀÁË Á¬ËøÏ´Òµ긣ÄÎÌØÓëÆÕÀ¼µÂµÄ±±¾©ÃŵêµÄ ¡° Å°Ò ¡±ÎÊ Ìâ £ºÒÂÎXºõÈ«¶¼ÊÇˮϴ £»¶øרҵϴÒ¼Á £¬Êµ¼ÊÉÏÊÇÁ® Microsoft PowerPoint - ï¼ æ å­ æ ¡æ­£æ¸ ã »æ çµ ç¨¿ï¼ ã ªã ªã ¼ã ¹å 稿ã ã ã ¼ã 㠫㠳㠷㠧㠼ã 190227-2.pptx Author: myamaguchi Created Date: 2/27/2019 4:47:38 PM G # Ù ü Õ H º ê ÿ ì ¸ Ð Å ? B ï » Ó È ° H v : o ß Ã ß þ { d ² õ : ; o - b þ > % ð ß Ã ß B þ ¯ z s " U ¶ ¸ : s ; Y v : ÷ f < ï d " , * Ì 4 õ þ Ç ^ å\Ø Õ\Ó\ì b 9 c c\¶\®\õ 9 û\Ø]f]f a b Õ\Ø « á\Ñ \Ç\½\Ñ æ Ú\Ù\ Ð ½\

4)™34)Å è OEG G h+"m, •Z¯Z ¨ÔV¤á£„ çE«±N s§ CÙ,"$+°Z èEN#Gi ¨Ô Úz gF h +Š ÷p ñ; ]‚ Á' ]gl ~f ÄŠ% 3i* Èé5GE"N !* ÔB VZç z xæO:E Ñ ¶£iZ ŠY ë!*Ô ‘ z izgÔ Zg VÓ¬ ÿ¡¸ VZ@Zi EL,Š ñägz¢ iZ Ô uZu ø©$ çL=XE(iZ Ô£ CÙ EE Ĥ/ ±§ Ô Šp Èz™ L õ/.\Š CÙ Ô z å]IN à{ ,Š ½§ EI ¸iZ –D

√–‡∫’¬∫ À°√≥åÕÕ¡∑√—æ¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥Õÿ¥√∏“π’ ®”°—¥ 37 ª√–°—π‡ß‘π°Ÿâ Õ t Ä è á Û ) 3 ù Ñ æ ¹ ¢ ± ° Ç ¢ u >Ì x > ß Å v Î É |  ¢ É | Ë > í ® Å ¶ æ ã ¡ Æ Å æ r > y > 2 J Å 1 7 J 9 E É º Ü É Ý ½ µ § ò Æ ¿ ª r > x > Ù Ã Ù ¾ º ý É è Ø ß ß Å è  | ´ æ º Ü 2 J Æ v ¢ Æ Â ¨ æ r > 2 Ñ 3 µ³ÔòΪÁËѡƱ £¬ÔÚÁ½°¶½»Á÷ÒéÌâÉϳ£³£Êܵ½ÖÆÖâ¶øÍ£ÖͲ» Ç° $ ÕâЩ¶¼µ¼ÖĄ̂ÍåһЩӰÏìÁ½°¶½»Á÷µÄ·¨¹æûÄܼ°Ê±Çå Àí $ ̨ÍåÖÐʱýÌ弯ÍŵÄÁÖÊ¥·Ò¾ÍÔøÖ¸³ö : " Ö÷ÒªµÄÖ¢½á¿¨

Title: Microsoft PowerPoint - ã æ¡ å è³ æ 20170104ï¼ ç°¡æ ç ï¼ .pptx Author: 岩å ã å ä¹ Created Date Àπâ“ 11 ‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑ ’Ë ÒÚ¯ ° √“™°‘®®“π ÿ‡∫°…“ ÛÒ ∏—𫓧¡ ÚıÙı æ√–√“™∫—≠≠ —µ‘ »Ÿπ¬å°≈“ß°“√·ª≈æ√–§—¡¿’√å‚≈° »Ÿπ¬å°≈“ß°“√·ª≈æ√–§—¡¿’√å‚≈° (World Bible Translation ê ç å ´ ç ù ì à ä £ í ì è ã æ Ø Ô · í ì è à ä ¤ ó å æ ô Ó Ý ß í ½ ­ ÷ í î ä ´ ß ð à Ë ç ã ÷ è ¿ ® Ë ÷ ç ) : é ® Û « Þ Ý × í.( ñ û î ì ñ ã î à Ç å Û Ó à ´ Ä ô æ ß ü ³ ä ­ ß ¼ è Ë ò è ª û ä É ã î ¿ î É û ä É Ó à ´ Ä ô æ ß ü ³ ä ­ ß ¼ è Ë ò ³ â ß ¸ ® Û 3,,& ­ ã ° ß ¸ ® Û -' ß Ì ä à ß ® × â ß Ì ß ä ò ß à î ­ ×

µ³ÔòΪÁËѡƱ £¬ÔÚÁ½°¶½»Á÷ÒéÌâÉϳ£³£Êܵ½ÖÆÖâ¶øÍ£ÖͲ» Ç° $ ÕâЩ¶¼µ¼ÖĄ̂ÍåһЩӰÏìÁ½°¶½»Á÷µÄ·¨¹æûÄܼ°Ê±Çå Àí $ ̨ÍåÖÐʱýÌ弯ÍŵÄÁÖÊ¥·Ò¾ÍÔøÖ¸³ö : " Ö÷ÒªµÄÖ¢½á¿¨

»Ÿπ¬å°≈“ß°“√·ª≈æ√–§—¡¿’√å‚≈° »Ÿπ¬å°≈“ß°“√·ª≈æ√–§—¡¿’√å‚≈° (World Bible Translation ê ç å ´ ç ù ì à ä £ í ì è ã æ Ø Ô · í ì è à ä ¤ ó å æ ô Ó Ý ß í ½ ­ ÷ í î ä ´ ß ð à Ë ç ã ÷ è ¿ ® Ë ÷ ç ) : é ® Û « Þ Ý × í.( ñ û î ì ñ ã î à Ç å Û Ó à ´ Ä ô æ ß ü ³ ä ­ ß ¼ è Ë ò è ª û ä É ã î ¿ î É û ä É Ó à ´ Ä ô æ ß ü ³ ä ­ ß ¼ è Ë ò ³ â ß ¸ ® Û 3,,& ­ ã ° ß ¸ ® Û -' ß Ì ä à ß ® × â ß Ì ß ä ò ß à î ­ ×